MEDICINSK AFDELING  OG  GENOPTRÆNINGSFUNKTIONEN, BRÆDSTRUP SYGEHUS

Telefon: 79591130 / - 1131, sekretær -1118,   Telefax: 79591117                                      Retur til Apopleksi-hjemmeside


STATUS FOR APOPLEKSIBEHANDLINGEN

NORDZONEN, VEJLE AMT

 

Noget om apopleksibehandlingen

Perioden 1.9.1999 - 31.8.2000

Perioden 17.3.1997 - 31.8.1999

Apopleksiprojekt 1.9.98 - 31.8.99, Vejle Amt

Perioden 1.9.2000 - 31.8.2002

 

 

Apopleksibehandlingen i Nordzonen, Vejle amt

Siden først i 90´erne har apopleksiområdet været genstand for en øget opmærksomhed. Diagnostikken er forbedret. Behandlingen er blevet mere aktiv, mere evidensbaseret og præget af realistisk optimisme. Indsatsen er koordineret, tværfaglig og organiseret i apopleksiafsnit, som efterhånden er oprettet i alle amter.

I Vejle amts nordzone ( optageområde for Horsens og Brædstrup sygehuse ) har denne øgede indsats bl.a. vist sig ved etableringen af genoptræningsafdelingen ved Brædstrup sygehus i 1992, udvidelsen af samme afdeling i 1996, etablering af et apopleksiafsnit i medicinsk afdeling ved Brædstrup sygehus i 1997 og dokumentation af ressourceanvendelse og resultater.
Vi har i Nordzonen deltaget i et amtsligt projekt til evaluering af apopleksibehandlingen i perioden 1.9.98 – 31.8.99.
Apopleksiafsnittet og Genoptræningsfuktionen ved Brædstrup sygehus blev, sammen med 3 andre afdelinger i Danmark, i 1999 udvalgt til at belyse behandlingen af apopleksipatienter. Undersøgelsen blev foretaget af Sundhedsstyrelsens "Center for evaluering og medicinsk teknologivurdering", og baserer sig bl.a. på spørgeskemaundersøgelse og et dagsbesøg med interview af faggrupper. Se Sundhedsstyrelsens rapport "Evaluering af apopleksibehandling i Danmark 1990 - 20000 - med fokus på organisation og struktur".
Programledelsen for apopleksiområdet blev, som den første amtslige programledelse, oprettet april 2001. Programledelsen har tværfaglig repræsentation fra alle apopleksiafsnit og fra primærsektoren. Anders Frøland (tidligere cheflæge for Nordzonen) er formand. Øvrige medlemmer fra Nordzonen: Medicinsk oversygeplejerske Marianne Jensen, og fra Brædstrup sygehus afdelingssygeplejerske Lene Rasmussen, Genoptræningsafdelingen, ledende ergoterapeut Lene Lange og afdelingslæge John Buch Larsen.
Apopleksiafsnittet har april 2002 revideret "Beskrivelse af apopleksiafsnittet", og Genoptræningsfunktionen er ved at revidere værdigrundlag og beskrivelse af Genoptræningsfunktionen i anledning af, at vi til oktober 2003 tager et nyt afsnit i brug til rehabilitering af patienter med moderat til svær hjerneskade. ( Se under Genoptræningsfunktionen eller neurorehabilitering ).

Nordzonen har et befolkningsunderlag på ca. 100.000 indbyggere.


 • Struktur  ( af særlig relevans for apopleksiområdet )           

 

Brædstrup sygehus:

Apopleksiafsnittet, medicinsk afdeling A2 ( 8 af 18 senge ).
        Afdelingen har bl.a. hjerteovervågningsudstyr.

Medicinsk genoptræningsfunktion:
        Medicinsk genoptræningsafdeling ( 19 senge )
        Fysio - / ergoterapien, bl.a. varmtvandsbassin.
        Talepædagog, socialrådgiver og psykolog.

Medicinsk ambulatorium:
        Arbejds-EKG, døgn – blodtryksmåling, Holter monitorering, R-test og ekkokardiografi.

Radiologisk afdeling: Duplexscanning af halskar.

Laboratorium: Trombofiliprøver.

 

Horsens sygehus:

Medicinsk afdeling, især afdeling P7 vest ( 30 senge i alt ).

Intensiv afdeling.

Fysio - / ergoterapi. Talepædagog og socialrådgiver.

Medicinsk ambulatorium: Arbejds-EKG, døgn-blodtryksmåling, Holter monitorering og ekkokardiografi.

Radiologisk afdeling: Kranie CT-scanning og MR-scanning.

Laboratorium: Udvalgte trombofiliprøver.

 

Vejle sygehus:

Neuromedicinsk afdeling: Undersøgelse i neuromedicinsk ambulatorium, neuropsykologisk undersøgelse.

 


 •   Organisation                                                                            

Patienter med nyopstået apopleksi indlægges på apopleksiafsnittet, Brædstrup sygehus eller på medicinsk afdeling, Horsens sygehus.

 

Indlæggelse via 112:

Nærmeste sygehus, dvs. apopleksiafsnittet, Brædstrup sygehus eller medicinsk skadestue, Horsens sygehus.

Hvis patienten er bragt til medicinsk skadestue, Horsens sygehus:

Hvis akut CT-scanning viser neurokirurgisk behandlingskrævende hæmorrhagi eller subarachnoidalblødning overflyttes patienten til neurokirurgisk afdeling i Århus.

Patienten overflyttes til apopleksiafsnittet, Brædstrup sygehus, efter ophold på medicinsk skadestue / i MVA, hvis følgende er opfyldt:

 1. Ingen indikation for neurokirurgisk behandling eller
 2. CT-scanning har afkræftet hæmorrhagi / subarachnoidalblødning eller
 3. Akut CT-scanning ikke indiceret og
 4. Patientens kliniske tilstand tillader overflytning.

I modsat fald indlægges patienten på medicinsk afdeling, Horsens sygehus. Bedres tilstanden senere kan patienten efter aftale evt. overflyttes til apopleksiafsnittet eller genoptræningsafdelingen, Brædstrup sygehus.

 

Indlæggelse via egen læge / lægevagten:

Henvisende læge ringer til vagthavende læge ved medicinsk afdeling, Brædstrup sygehus. Vagthavende visiterer patienten til ...

 1. medicinsk skadestue, Horsens sygehus m.h.p. akut CT-scanning, hvis der er mistanke om intrakraniel blødning ( hæmorrhagi / subarachnoidalblødning ), hvis patienten er i AK - behandling eller hvis akut antikoagulationsbehandling kan blive aktuel. Videre visitation som nævnt oven for under " Indlæggelse via 112 ".
 2. apopleksiafsnittet, Brædstrup sygehus hvis der ikke er indikation for akut CT-scanning.

 

Overflytning til genoptræningsafdelingen, Brædstrup sygehus:

Afdelingen modtager ikke akutte patienter eller patienter direkte fra primærsektoren. Overflytning sker efter en tværfaglig vurdering af patienten.

Angående en yderligere beskrivelse af struktur og organisation: Se " Beskrivelse af apopleksiafsnittet " og  "Beskrivelse af genoptræningsfunktionen ".

Retur top

 


INDEKS:                                                                                

Status 17.3.97 - 31.8.99 Civilstand / boligstatus Neurologisk scoring CT - scanning
Indlæggelsestid FIM -/ Barthel-score Apopleksi-diagnoser
Tidligere sygdomme Udskrivningstatus Undersøgelser
Behandling

 


Status for apopleksibehandlingen Retur indeks Retur top

17.3.1997 - 31.8.1999:            

I perioden 17.3.97 – 31.8.99 er der foretaget systematisk registrering af data, som er blevet samlet i en apopleksi - database. Registreringen har været mest detaljeret for patienter, som har været indlagt på apopleksi-afsnittet og / eller genoptræningsafdelingen ved Brædstrup sygehus ( "Brædstrup-patienter"). For disse patienter er der således udført ESS – og FIM – scoring i hele perioden. Mindre detaljeret for patienter, som i perioden 17.3.97 - 31.8.98 kun har været indlagt på medicinsk afdeling, Horsens sygehus ("Horsens-patienter").  I perioden 1.9.98 – 31.8.99 er der udført Barthel – scoring for alle patienter.

I det følgende beskrives resultaterne af denne apopleksi-registrering.

 

Apopleksidata for perioden 17.3.97 – 31.8.99

( Opgjort pr. 30.09.99 )

Antal patienter: 706
Alder ( gennemsnit ): 71,2 år
Kønsratio: Mænd 56 %
  Kvinder 44 %
Sengedage pr. patient #: 29,4 døgn
#: incl. sengedage udenfor medicinsk afdeling,
Brædstrup og Horsens sygehuse.

Civilstand ved indlæggelsen: ( ekskl. "Horsens" - patienter* i perioden 17.3.97 - 31.8.98 )         Retur indeks

 

Antal patienter

%

Gift

337

53,8

Samlevende

16

2,5

Enke / enkemand

189

30,2

Enlig

75

12

Uoplyst

9

1,4

I alt

626

100

* "Horsens" - patienter: Patienter som har været indlagt på medicinsk afdeling i Horsens men ikke på apopleksiafsnittet
eller genoptræningsafdelingen, Brædstrup sygehus. I alt 131 patienter i perioden 17.3.97 - 31.8.99.


Boligstatus ved indlæggelsen
( ekskl. "Horsens" – patienter i perioden 17.3.97 – 31.8.98 ):

 

Antal patienter

%

Eget hjem

578

92,3

Pensionistbolig

8

1,3

Beskyttet bolig

14

2,2

Plejehjem

25

4

Uoplyst

1

0,2

I alt

626

100


Gennemsnitlig indlæggelsestid (sengedage):                            
Retur indeks

 

17.3. – 31.12.97

1.1. – 31.8.98

1.9.98 – 31.8.99

I alt

Apopleksiafsnittet (A2)

11,8

9,3

9,1

9,9

Med.afd.Horsens

6,9

19

14,6

13,4

Genoptræningsafdelingen

34,6

40,5

44

38,8


Primærindlæggelse på ….

 

17.3. – 31.12.97

1.1. – 31.8.98

1.9.98 – 31.8.99

I alt

Apopleksiafsnittet (A2)

106

114

178 *

398

Med.afd.Horsens

90

76

73

239

Med.afd.A1, Brædstrup

6

4

7

17

Anden afdeling

10

13

29

52

I alt

212

207

287

706

*: Heraf har 36 patienter primært været omkring medicinsk skadestue i Horsens


Antal apopleksi-patienter været indlagt på …

 

17.3. – 31.12.97

1.1. – 31.8.98

1.9.98 – 31.8.99

I alt

Apopleksiafsnittet (A2)

144

157

211

512

Med.afd.Horsens

931)

822)

873)

262

Med.afd.A1, Brædstrup

11

5

11

27

Genoptræningsafdelingen

82

70

103

255

1) - 3): "Horsens"-patienter; dvs. patienter som ikke har været indlagt på apopleksiafsnittet eller genoptrænings - afdelingen, Brædstrup sygehus.
I alt 131 patienter.

1): 48 "Horsens"-patienter
2): 32 "Horsens"-patienter
3): 51 "Horsens"-patienter


Tidligere sygdomme                                                             Retur indeks
( I alt 626 patienter. Excl. "Horsens-patienter" 17.3.97 - 31.8.98 )

Apopleksi

141

Tci

86

Hypertension

190

Atrieflimren

76

AMI

64

Mb.cordis

124

Diabetes mellitus

64

Epilepsi

14

Anden betydende sygdom

307


Sygdomme diagnosticeret under indlæggelsen
( I alt 626 patienter. Excl. "Horsens-patienter" 17.3.97 - 31.8.98 )

Hypertension

25

Mb.cordis

45

Diabetes mellitus

19

Postapoplektisk epilepsi

7

Anden betydende sygdom

114


Neurologisk scoring med "European Stroke Scale" ( ESS )      
Retur indeks
( Stort set alle "Brædstrup"-patienter.
"Horsens"-patienter: ESS-scoring foretaget på de fleste patienter i perioden 1.9.98 - 31.8.99 )

ESS

Indlæggelse

Udskrivelse

< 26

86

14

26 – 50

87

34

51 – 75

106

52

76 - 100

337

420

Antal patienter i alt

616

520


Funktionsscoring med "Barthel indeks"   
                                               Retur indeks
( Barthel-scoring: "Brædstrup-patienter" i perioden 1.1.98 – 31.8.99. "Horsens-patienter" i perioden 1.9.98 – 31.8.99 )

Barthel indeks

Indlæggelse

Udskrivelse

85 – 100

163

253

60 – 80

50

32

0 – 55

195

50

Antal patienter i alt

408

335


Funktionsscoring med "Motorisk FIM"

(" Brædstrup-patienter" i perioden 1.1.98 – 31.8.99 )

Motorisk FIM

Indlæggelse

Udskrivelse

71 – 91

165

252

51 – 90

64

34

13 – 50

130

52

Antal patienter i alt

359

338


Udskrivningsstatus:
( for alle patienter i perioden 17.3.97 - 31.8.99 ):                           Retur indeks

Udskrivningsstatus Antal patienter %
Eget hjem 489 69,3
Pensionistbolig 1 0,1
Beskyttet bolig 6 0,8
Plejehjem 45 6,4
Aflastning 16 2,3
Anden afdeling § 41 5,8
Død (sygehusmortalitet) 108 15,3
I alt 706 100
§: Patienter overflyttet til anden afdeling:

4 patienter dør under indlæggelse, 2 patienter udskrives til plejehjem, 1 patient udskrives til beskyttet bolig og resten til eget hjem.

Den samlede sygehusmortalitet:    15,8 %

CT – scanning

620 patienter = 87,8 %

Retur indeks


Apopleksi - diagnoser:
( Opgjort for perioden 1.1.98 – 31.8.99. I alt 494 patienter )    

Apopleksi

80

Infarkt

339

Hæmorrhagi

57

SAH

16

Andet

2

Antal patienter i alt

494


Undersøgelser:_
( Opgjort for 626 patienter )                                          Retur indeks

( Duplexscanning og eccocardiografi opgjort for alle patienter i perioden 1.9.98-31.8.99, før da kun for "Brædstrup"-patienter.
Dvs. for i alt 626 patienter.  Øvrige undersøgelser kun opgjort for "Brædstrup"-patienter, dvs. 575 patienter).

Undersøgelser: Antal patienter
Blodprøver:

Lipider

208

Trombofiliprøver

134

Duplexscanning af halskar (ultralyd)

168

Eccocardiografi (ultralydundersøgelse af hjertet)

78

Neuropsykologisk undersøgelse

4

Neurologisk tilsyn

7


Behandling:
                                                         Retur indeks

Opgjort for alle "Brædstrup"-patienter i perioden 17.3.97 - 31.8.99, dvs. 575 patienter.
§) Eneste undtagelse er træning / undervisning som ikke er registreret i perioden 17.3.97 - 31.12.97. For "Horsens"-patienter er træning / undervisning kun opgjort for perioden 1.9.98 - 31.8.99. Dvs. at træning / undervisning er opgjort for i alt 462 patienter.

I.v.væske inden for den 1.uge efter indlæggelsen

228

Ventrikelsonde

27

Gastrostomi-sonde

7

Magnyl

Nyordineret

277

Cont. (fortsat)

146

Sep. (ophørt)

24

AK - behandling

Nyordineret

45

Cont. (fortsat)

15

Sep. (ophørt)

2

Indikation for AK-behandling

Atrieflimren

19

Neurologisk progression

22

Immobilisation

2

Dyb venetrombose

2

Trombofili

2

Mural trombe i hjertet

2

AMI

2

Rec. tci´er

1

Tidligere cerebrale infarkter

1

Bilat. carotisstenose

1

Uoplyst

7

Ved neurologisk progression og immobilisation er der givet Fragmin, ellers peroral AK.

Neurokirurgisk indgreb

23

Træning / undervisning §)

Af 462 patienter har flg. fået træning/undervisning
(minutter - gennemsnit):

Antal patienter

Min.

Ergoterapi

329

711

Fysioterapi

369

719

Taleundervisning

184

128

Hjemmebesøg

72

Carotiskirurgi

1

Af 168 patienter, som har fået udført Duplexscanning af halskar er kun 4 patienter, via neurologerne, blevet visiteret til yderligere vurdering i Odense. Kun 1 patient har fået udført carotisendarterectomi.


  Retur top

 


Status for apopleksibehandlingen  Retur top

1.9.1999 - 31.8.2000

Antal patienter

304

Alder gennemsnitlig

Kvinder

Mænd

Kvinder %

Mænd %

72,5 år

74,8 år

70,6 år

46,4

53,6

Sengedage i alt

Gennemsnitlig indlæggelsestid

Kvinder

Mænd

11651

38,3 dage

39,5 dage

36,7 dage

Gennemsnitlig tid fra symptomdebut og indtil indlæggelse ( døgn ): 1,17

 

undersog.wmf (7542 bytes) Hvor har patienterne været indlagt og hvor længe?
 

Antal patienter

Gennemsnitlig
indlæggelsestid

Sengedage

På apopleksiafsnittet A2

205

9,9 dage

2020

På Genoptræningsafdelingen

123

47,7 dage

5869

På medicinsk afdeling, Horsens

105

26,0 dage

2726

På andre afdelinger

39

26,6 dage

1036

 

piletegn.wmf (1878 bytes) WB01512_.gif (115 bytes)Primærindlæggelse på ...

Antal patienter

%

Apopleksiafsnittet A2 187 61,5
... heraf via med.skadestue, Horsens sygehus 44  
Medicinsk afdeling, Horsens 78 25,7
Medicinsk A1, Brædstrup 9 03,0
Andre afdelinger 30 09,9


Nedenstående viser indlæggelsesmønsteret for medicinsk afdeling A1 og A2, Brædstrup sygehus, Genoptræningsafdelingen, Brædstrup sygehus og medicinsk afdeling, Horsens sygehus. Her er set bort fra evt. indlæggelse på andre afdelinger, før indlæggelse på eller efter udskrivelse fra førnævnte afdelinger.

Kun indlagt på ....

Antal patienter

%

Apopleksiafsnittet A2

107

35,2

A2 og Genoptræningsafdelingen (GO)

69

22,7

GO

16

5,3

Horsens og A2

14

4,6

Horsens, A2 og GO

15

4,9

Horsens og GO

22

7,2

Horsens

54

17,8

A1

7

2,3

 

UDSKRIVNINGSSTATUS (%)

 

Alle

Kvinder

Mænd

Eget hjem

69,1

59,2

77,8

Anden afdeling

3,6

5,6

1,9

Aflastning

1,6

2,8

0,6

Plejehjem

9,5

12,7

6,8

Død

16,1

19,7

13

 

CT - SCANNING

CT - scanning (%)

92,4

Gennemsnitlig ventetid i døgn (fra indlæggelsen)

4,38

Akut CT - scanning (% af CT - scanninger)

33,2

Ved en sammenligning med perioden 17.3.97 – 31.8.99 viser det sig, at % -delen af CT – scannede patienter er steget fra 86,8 til 92,4. Ventetiden er samtidig steget med knap et døgn, mens andelen af akutte scanninger stort set er uændret.
I denne opgørelse er 23 patienter ikke CT – scannet. Heraf dør de 17 efter en gennemsnitlig indlæggelsestid på 9,8 dage. 3 udskrives til plejehjem efter gennemsnitlig 21,3 dage og de sidste 3 udskrives til eget hjem efter 4,7 dage.

 

ANDRE UNDERSØGELSER

Antal patienter

%

Duplexscanning af carotider

67

22

Eccocardiografi

52

17,1

Duplexscanning af carotider:

Tid efter symptomdebut ( dage – gennemsnit ): 14,4
Duplexscanning > 1 måned efter symptomdebut (%) 25,4
Duplexscanning > 2 måneder efter symptomdebut (%) 03,0
Duplexscanning efter udskrivelse (%)      39,0

                Aldersgennemsnit: 61,1 år. Max 82 år.

1 patient er blevet henvist til karkirurgisk afdeling i Odense, blev ikke opereret.

Stenosegrad

Antal patienter

ESS udskrivelse

Barthel Indeks udskrivelse

Score

Antal patienter

Score

Antal patienter

< 50 %

55

100

17

100

43

50 – 69 %

4

80 – 99

39

85 – 95

12

> 69 %

1

50 – 79

9

60 – 80

2

Okklusion

1

< 50

0

< 60

0

Neurologisk – og funktions – scoring
( for 250 patienter som har været indlagt på Brædstrup sygehus )

ESS ( European Stroke Scale )

Barthel Indeks

Score

Indlæggelse

Udskrivelse*

Score

Indlæggelse

Udskrivelse*

Antal ptt.

%

Antal ptt.

%

Antal ptt.

%

Antal ptt.

%

100

11

4,4

33

14,5

100

59

23,6

93

41,7

76 – 99

119

47,6

137

60,1

85– 100

77

30,8

131

57,5

51 – 75

49

19,6

28

12,3

60 – 80

29

11,6

30

13,2

26 – 50

48

19,2

25

11,0

< 60

126

50,4

50

21,9

0 – 25

20

8,0

3

1,3

Uoplyst

18

7,2

17

7,5

Uoplyst

3

1,2

2

0,9

         
 

250

 

228

   

250

 

228

 

*) Udskrivelses – scoring: Døde er ikke medtaget. Undtaget er de patienter,
som overflyttes til medicinsk afdeling i Horsens og dør der( 5 patienter ).

Køn og Barthel Indeks

Kvinder

Mænd

Score

Indlæggelse

Udskrivelse

Score

Indlæggelse

Udskrivelse

Antal ptt.

%

Antal ptt.

%

Antal ptt.

%

Antal ptt.

%

100

21

18,1

37

37,8

100

38

28,4

56

44,8

85- 100

32

27,6

58

59,2

85- 100

45

33,6

73

58,4

60 – 80

16

13,8

10

10,2

60 – 80

13

9,7

20

16

< 60

58

50

24

24,5

< 60

68

50,7

23

18,4

Uoplyst

10

8,6

6

6,1

Uoplyst

8

6

9

7,2

 

Køn og ESS

Kvinder

Mænd

Score

Indlæggelse

Udskrivelse

Score

Indlæggelse

Udskrivelse

Antal ptt.

%

Antal ptt.

%

Antal ptt.

%

Antal ptt.

%

100

2

1,7

12

10,3

100

9

6,7

21

15,7

76 – 99

54

46,6

60

51,7

76 – 99

65

48,5

77

57,5

51 – 75

23

19,8

12

10,3

51 – 75

26

19,4

16

11,9

26 – 50

23

19,8

15

12,9

26 – 50

25

18,7

10

7,5

0 – 25

12

10,3

14

12,1

0 – 25

8

6

8

6

Uoplyst

2

1,7

3

2,6

Uoplyst

1

0,7

2

1,5

 

Alder og Barthel Indeks

< 61 år

61 – 70 år

Score

Indlæggelse

Udskrivelse

Score

Indlæggelse

Udskrivelse

Antal ptt.

%

Antal ptt.

%

Antal ptt.

%

Antal ptt.

%

100

22

50

29

65,9

100

9

18,8

18

40,9

85- 100

25

56,8

35

79,5

85- 100

16

33,3

27

61,4

60 – 80

4

9,1

3

6,8

60 – 80

7

14,6

9

20,5

< 60

11

25

3

6,8

< 60

22

45,8

5

11,4

Uoplyst

4

9,1

3

6,8

Uoplyst

3

6,3

3

6,8

I alt

44

 

44

  I alt

48

 

44

 

Alder og Barthel Indeks ( fortsat )

71 – 80 år

> 80 år

Score

Indlæggelse

Udskrivelse

Score

Indlæggelse

Udskrivelse

Antal ptt.

%

Antal ptt.

%

Antal ptt.

%

Antal ptt.

%

100

20

22

33

39,3

100

8

11,9

13

25

85- 100

24

26,4

43

51,2

85- 100

12

17,9

26

51

60 – 80

12

13,2

13

15,5

60 – 80

6

9

5

9,8

< 60

50

54,9

22

26,2

< 60

43

64,2

17

33,3

Uoplyst

5

5,5

6

7,1

Uoplyst

6

9

3

5,9

I alt

91

 

84

  I alt

67

 

51

 

 

TRÆNING

 

Antal patienter

Minutter (gennemsnit )

Ergoterapi

212

918

Fysioterapi

222

865

Taleundervisning

110

217

Træning efter udskrivelsen (ambulant, i kommunalt regie eller privatprakt. fysioterapeut)

71 patienter

Hjemmebesøg

53 patienter (stort set kun for patienter indlagt på Genoptræningsafdelingen)

Symptomdebut under indlæggelse:

27 patienter udvikler apopleksi under indlæggelse for anden sygdom.

Tidligere sygdomme ( % ):

( opgjort for de 250 patienter, som har været indlagt på Brædstrup sygehus )

 

Kvinder

Mænd

Antal patienter

116

134

Tidligere apopleksi

16,2

18,8

Tidligere tci

8,5

12,0

Hypertension

36,8

27,1

Atrieflimren

16,2

8,3

AMI

4,3

12,0

Angina pectoris

13,7

17,3

Mb.cordis

15,4

11,3

Claudicatio intermittens

4,3

2,3

Diabetes mellitus

15,4

16,5

Hypercholesterolæmi

3,4

9,0

Anden betydende sygdom

42,7

40,6


 

"Horsens-patienter":
Patienter som har været indlagt på medicinsk afdeling i Horsens men ikke på Brædstrup sygehus.

53 patienter i alt – 56,6, % mænd – gennemsnitlig alder 72,4 år

Sengedage i alt: 1105 Gennemsnitlig indlæggelsestid: 20,8 dage

Udskrivningsstatus:

 

Antal patienter

Alder

% mænd

Gennemsnitlig indl.tid

Eget hjem

24

69

70,8

22,6

Beskyttet bolig

1

92

100

20

Plejehjem

3

89

0

36,5

Anden afdeling

3

73,7

0

4,6

Død

22

72,7

54,5

19

I alt

53

72,4

56,6

20,8

Nedenstående er fremkommet ved gennemgang af journaler for 44 af patienterne:

Indlæggelsesmåde:

Direkte ( 112 ) 17
Egen læge / anden læge 8
Overflytning 7
Fra ortopæd.kir.afd. P4 3
Efter CABG/PTCA 3
Fra Fredericia sygehus 1
Vagtlæge 6
Apopleksi under indlæggelsen 4
Ukendt 2

Patienter som har været indlagt i både Horsens og Brædstrup:

 • Det drejer sig om 51 patienter.
 • I alt 3589 sengedage og en gennemsnitlig indlæggelsestid på 70,4 dage.
 • Medicinsk afdeling, Horsens: I alt 1703 sengedage med en gennemsnitlig
  indlæggelsestid på 33,4 dage.
 • 29 patienter har været indlagt på A2 og 38 patienter på GO.
 • 38 patienter bliver primært indlagt i Horsens ( 5 af patienterne overflyttes primært fra anden afdeling til medicinsk afdeling i Horsens)

Retur top


 

APO - MTV , VEJLE AMT
Apopleksi - medicinsk teknologi vurdering
Perioden 1.9.98 - 31.8.99

Retur top

Vejle Amt gennemførte i perioden 1.9.98 - 31.8.99 et projekt til vurdering af amtets apopleksibehandling. Alle patienter med nyopstået apopleksi ( DI60.0. - DI 64.9), der i nævnte periode blev indlagt (i heldøgnssenge) på amtets apopleksiafsnit, genoptræningsafdelinger, neurologisk afdeling eller medicinske afdelinger, blev inkluderet i projektet.

Følgende blev registreret:

Alder, køn, civil - og erhvervsstatus, boligforhold.
Forbrug af tobak og alkohol.
Tidligere sygdomme
Bistand fra hjemmehjælp / hjemmesygeplejerske
Tidspunkt for sygdomsdebut og - indlæggelse
BT, puls, temperatur og blodsukker ved indlæggelsen
Apopleksiens sidelokalisation
CT - scanning ( tidspunkt og CT - diagnose)
Duplexscanning af carotider
Transcraniel Doppler
Ekkokardiografi
Omfang af ergoterapi, fysioterapi og taleundervisning
Neurologisk scoring (ESS) og funktionsscoring (Barthel) ved indlæggelse og udskrivelse
Boligforhold ved udskrivelsen
Aftalt hjemmehjælp / hjemmesygepleje ved udskrivelsen
Sygdomme diagnosticeret under indlæggelsen
Udskrivningsdiagnose
Indlæggelsesperioder i apopleksiafsnit
Hvorvidt patienten kun er behandlet i eget apopleksiafsnit
Hvorvidt patienten er død ved udskrivelsen

6 måneder efter indlæggelsen har en fysioterapeut aflagt patienterne et besøg i hjemmet.
Følgende oplysninger er indhentet i forbindelse med disse besøg ( 427 besøg ):

Civilstatus, erhvervsstatus, boligforhold, hjemmehjælp / hjemmesygepleje, ESS - og Barthel - scoring.
Patientinterview efter semistruktureret spørgeskema.

Der blev inkluderet i alt 1055 patienter:

Sygehus

Antal patienter Procent
Brædstrup-Horsens (Nordzonen) 297 28,2
Vejle-Give (Midtzonen) 389 36,9
Fredericia 139 13,2
Kolding 230 21,8

Resultater:

Nordzonen Midtzonen Fredericia Kolding I alt
Aldersgennemsnit 72,1 69,6 70,3 71,8 70,8
Erhvervsaktiv 10,3 % 21,6 % 21,1 % 15,0 % 16,9 %
Ikke-erhvervsaktiv 89,7 % 78,4 % 78,9 % 85 % 83,1 %
Indlæggelsestid:(dage) 0 0 0 0 0
Gennemsnit 27,5 23,9 23,4 19,9 24,0
Median 14 11 11 13 12
ESS:(gennemsnit) 0 0 0 0 0
Ved indlæggelsen 73,5 73,1 67,1 72,9 72,5
Ved udskrivelsen 85,8 84,8 81,7 84,5 84,8
6 mdr.´s besøg 88,7 87,0 85,2 88,7 87,6
Barthel:(gennemsnit) 0 0 0 0 0
Ved indlæggelsen 60,7 62,1 55,0 59,2 60,3
Ved udskrivelsen 78,0 79,3 79,9 78,3 78,7
6 mdr.´s besøg 86,9 83,4 83,1 86,9 85,1
Dødelighed: 0 0 0 0 0
Under indlæggelse 0 0 0 0 15,6 %
Efter 30 dage 0 0 0 0 16,0 %
Efter 90 dage 0 0 0 0 20,4 %
Efter 180 dage 0 0 0 0 22,2 %

  Retur top