MEDICINSK AFDELING  OG  GENOPTRÆNINGSFUNKTIONEN, BRÆDSTRUP SYGEHUS

Telefon: 79591130 / - 1131, sekretær -1118,   Telefax: 79591117                                      Retur til Apopleksi-hjemmeside


Diagnostik - Apopleksia cerebri og transitorisk cerebral iskæmi

  Indeks:

Diagnostik og behandling af hele patienten Hæmorrhagi Neurologisk/obj.undersøgelse Trombofiliprøver
Undersøgelser og vurdering Intrakraniel venøs trombose Standard undersøgelsesprogram Mistanke om systemsygdom
Sympt.på tci/apopleksi Subarachnoidalblødning Lipider CT - scanning
Kargebet og symptomer Apopleksi hos yngre Lumbalpunktur MR - scanning
Noget om tci Plan for diagnostik ... Duplexscanning af carotider  
Infarkttyper Anamnese Ekkokardiografi  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tci - / apopleksipatienten ofte fejler andet og mere end sin apopleksi. Arteriosclerose er den hyppigste årsag til tci / apopleksi, og patienten har ofte symptomer / tegn på arteriosclerotisk sygdom i andre gebeter, især hjerte og perifere kar. I efterforløbet af en tci / apopleksi er det således oftest hjertesygdom der fører til morbiditet / mortalitet. Én eller flere risikofaktorer til ny apopleksi / - arteriosclerotisk hjertekarsygdom er ofte til stede. Sekundær intervention over for risikofaktorer og behandling af arteriosclerotisk hjertekarsygdom er derfor af afgørende betydning. Diagnostik, intervention og behandling fortsætter evt. efter udskrivelsen. Et hensigtsmæssigt forløb kræver derfor en velplanlagt ambulant opfølgning og et godt samarbejde med den praktiserende læge.

 

I anamnesen skal der, udover bl.a. en beskrivelse af symptomer, risikofaktorer for - / tidligere tromboembolisk sygdom og evt. andre betydende sygdomme, også være en beskrivelse af følgende:
Hånddominans, tidligere erkendt kranietraume, tidligere neurologiske - / cerebrovaskulære sygdomme, tidligere funktionsniveau, tidspunkt for symptomdebut, omstændigheder ved symptomdebut ( f.eks. ved opvågnen eller under fysisk arbejde ), debutform ( pludselig opstået / gradvist ) og symptomudvikling fra debuttidspunkt indtil indlæggelse.

Undersøgelser og vurdering udføres m.h.p. at besvare følgende spørgsmål:

 1. Drejer det sig om en vaskulær hændelse, dvs. apopleksi eller tci?
 2. Hvilken del af hjernen er afficeret?
 3. Er den vaskulære hændelse iskæmisk eller hæmorrhagisk?
 4. Hvad er årsagen til den vaskulære hændelse?
 5. Hvilke problemer påfører denne hændelse patienten?
  (a) funktionelt
  (b) socialt
 6. Hvilke andre medicinske problemstillinger er aktuelle og påvirker behandlingen af patientens apopleksi?
 7. Hvilke faciliteter kræves for at behandle denne hændelse?

Undersøgelsesprogrammets omfang er afhængig af flere faktorer. Herunder patientens alder, graden og lokalisationen af neurologiske udfald, evt. progression af neurologiske udfald, patientens somatiske/psykiske status i øvrigt, mistanke om f.eks. hjertelidelse, systemsygdom, tidligere venøse tromboser m.m.


 • Symptomer på apopleksi / tci:    Retur til top

  Motoriske symptomer
  Kraftnedsættelse eller styringsbesvær af den ene side af kroppen, helt eller delvist (hemiparese, monoparese)
  Samtidig bilateral kraftnedsættelse (paraparese, quadriparese)
  Synkebesvær (dysfagi)*
  Nedsat balance / koordination (ataksi)*

  Tale - / sprog forstyrrelser
  Afasi
  Dysleksi, dysgrafi
  Dyskalkuli
  Dysartri (utydelig udtale)*

  Sensoriske symptomer
  Ændret følesans på den ene side af kroppen, helt eller delvist (hemisensorisk, monosensorisk)

  Visuelle symptomer
  Synstab på det ene øje, helt eller delvist (transitorisk monoculær blindhed)
  Synstab sv.t. halvdelen eller en kvadrant af synsfeltet (hemianopsi, quadrantanopsi)
  Bilateral blindhed
  Dobbeltsyn (diplopia)*

  Vestibulære symptomer
  Svimmelhed (vertigo)*

  Adfærds - / cognitive symptomer
  Forstyrrelser m.h.t. påklædning, rede hår, børste tænder m.m.( apraksi ), geografisk desorientering (visuospatial - perceptual dysfunktion), neglect ( nedsat opmærksomhed mod den ene side - kropsligt og / eller rumligt ), nedsat initiativ og koncentrationsevne, mangelfuld til manglende sugdomsindsigt, hukommelsesforstyrrelse ( amnesi ) m.m. *

  * : Disse forstyrrelser, enkeltvis eller flere samtidigt, kan ofte være forårsaget af andre tilstande end apopleksi.

  Symptomkvalitet:

  "Negative" symptomer i form af udfald af fokal neurologisk eller monoculær funktion (f.eks. kraftnedsættelse, følelsesløshed, afasi, synstab)

  Sjældent, "positive" symptomer (f.eks. "prikken og stikken", ekstremitetsrysten, synsfeltabnormitet i form af lyspletter, zig-zag mønster o.l.)

  Nedenstående symptomer tyder ikke på fokal cerebral iskæmi:

  Generaliseret kraftnedsættelse og / eller sensoriske forstyrrelser
  Omtumlethed, svimmelhed
  Mathed, svaghed, besvimelse
  "Blackout-tilfælde" med ændret eller tab af bevidsthed eller besvimelse, med eller uden bilateral synsforstyrrelse
  Urin - eller fæcesincontinens
  Konfusion
  Tinnitus

  Uvarslet og pludselig opstået bevidstløshed tyder ikke på apopleksi men nærmere på f.eks. AMI eller lungeemboli. Hvis apopleksi medfører bevidstløshed inden for få minutter efter debut, vil patienten inden have udviklet symptomer i form af f.eks. pludselig opstået svær hovedpine eller pareser.


 • Kargebet og symptomer:    Retur til top
  Symptomer fra carotisgebetet:

  Samsidigt synstab på et øje
  Modsidig parese, kluntethed eller tyngdefornemmelse
  Modsidig følenedsættelse
  Afasi
  Apraksi eller rum-retningsforstyrrelser
  Dysartri #
  Kontralateralt, homonym synsfeltudfald #
  Kombinationer af ovenstående

  # = Kun i kombination med andre symptomer

  wpe2.jpg (10248 bytes)

   

  Symptomer fra vertebrobasilarisgebetet:

  Dobbeltsidig synsnedsættelse
  Homonymt synsfeltudfald
  Styringsbesvær
  Pareser: uni – eller bilaterale
  Følenedsættelse, uni – eller bilaterale
  Svimmelhed*
  Diplopi*
  Dysartri*
  Dysfagi*
  Kombinationer af ovenstående

  * = kun i kombination med hinanden eller andre symptomer

  wpe1.jpg (10591 bytes)

 • TCI og symptomer m.m.    Retur til top
  Tci og symptomers tidsforløb:

  Begyndelse:

  Pludseligt, debut i forskellige dele af kroppen (f.eks.ansigt, arm, ben) mere eller mindre på samme tid, uden progression (grad, udbredelse). Deficit oftest maksimalt inden for få sekunder

  Afslutning:

  Symptomer aftager mere gradvist men fuldstændigt, oftest (ca.2/3) inden for 1 time og, ifølge definitionen, altid inden for 24 timer. Meget korte anfald, som kun varer sekunder, er usædvanlige, med undtagelse af transitorisk monoculær blindhed (TMB).
  Obs: Man ved ikke hvor kort et tilfælde af TMB kan være og stadig blive klassificeret som TMB som følge af transitorisk iskæmi; måske 10 sekunder?

  Tci og associerede symptomer:

  Tci anfald optræder sædvanligvis uden varselssymptomer

  Forudgående symptomer er sjældne men kan antyde årsagen (f.eks.hals – og ansigtssmerter som følge af carotisdissektion, hovedpine som følge af kæmpecelle-arteritis). Ellers antyder forudgående symptomer sædvanligvis, at det drejer sig om migræne eller epilepsi.

  Hovedpine kan optræde under og efter et tci tilfælde. Det må skelnes fra migrænehovedpine.

  Bevidsthedstab er næsten aldrig forårsaget af et tci tilfælde. Det antyder sædvanligvis synkope eller epilepsi.

  Tci og neurologiske tegn:

  Der kan persistere nogle få neurologiske udfald efter at symptomerne er svundet. F.eks. refleksasymmetri eller en ekstensiv plantarrefleks.

  Tci og anfaldsfrekvens

  Tci recidiverer ofte, men meget hyppige, stereotype anfald medfører, at man må overveje partielle epileptiske anfald (evt. som følge af underliggende strukturel abnormitet, f.eks. arteriovenøs malformation, kronisk subduralt hæmatom eller cerebral tumor) eller hypoglycæmi som differentialdiagnose.


Stor-kar infarkt:

Denne kategori kræver
 1. okklusion eller min. 50% stenose af a.carotis interna diagnosticeret ved Duplexscanning eller
 2. min. 50% stenose af a.carotis, a.cerebri media, anterior og/eller posterior, a.vertebralis eller basilaris diagnosticeret ved angiografi eller MR-angiografi i >/= 1 plan og
 3. at der er tale om en symptomgivende stenose, dvs. at stenosen har relevans for de aktuelle symptomer / kliniske fund

Obs: Skelne mellem embolus under opløsning og primær sygdom i det intrakranielle kar.

CT massivt infarkt.jpg (4393 bytes)

Cardioembolisk:

TOAST klassifikation ( tilstande med høj - og middel risiko for cardioembolisme ):

Høj - risiko

Middel - risiko

Kunstig, mekanisk hjerteklap Mitralklap prolaps
Mitralstenose med atrieflimren Kalcifikation af mitralklap annulus
Atrieflimren ( andet end "lone" atrieflimren ) Mitralstenose uden atrieflimren
Trombe i venstre atrium Turbulens i venstre atrie ( rygning )
Syg sinusknude syndrom Atrialt septum-aneurisme
Nyligt myocardieinfarkt ( < 4 uger ) Åbentstående foramen ovale
Trombe i venstre ventrikel Atrial flagren
Dilateret cardiomyopathi "Lone" atrieflimren
Akinetisk segment i venstre ventrikel Kunstig, biologisk hjerteklap
Atrialt myxom Nonbakteriel trombotisk endocarditis
Infektiøs endocarditis Congestiv hjerteinsufficiens
  Hypokinetisk segment i venstre ventrikel
  Myocardieinfarkt ( > 4 uger, < 6 måneder )

Små-kar infarkt:

Denne kategori kræver at 1,2 eller 3 er opfyldt:
 1. CT – eller MR – påvist dybtliggende infarkt </= 1,5 cm som max. diameter med symptomer som svarer til et lakunært infarkt
 2. CT – eller MR – scanning viser ingen læsion, som kan forklare det kliniske syndrom, og klinikken svarer til hvad man finder ved et lille, dybtliggende (lakunært) infarkt:
 • Ren motorisk hemiparese, ligeligt inddragende ansigt, arm og ben eller arm og ben ligeligt uden andre neurologiske fund. Skønt der kan være milde sensoriske symptomer, findes ingen sensoriske udfald ved undersøgelse, som kan henføres til infarktet.
 • Rent sensorisk infarkt medfører sensorisk udfald eller – forstyrrelse som eneste fund, inddragende den ene halvdel af ansigt og krop eller kun den ene halvdel af kroppen. Der kan være samtidig motorisk svækkelse af anden årsag.
 • Ataxi-hemiparese er hemiparese med ipsilateral ataxi.
 • Dysartri/"clumsy hand" – syndrom er dysartri og hånd – dyskoordination.
 • Halvsidig ansigtsparese som eneste fund er mulig.
 • Hemiballismus, hemiathetose eller hemidystoni skal være med akut debut.
 • Ved sensomotorisk infarkt er der parese og sensorisk udfald, ligeligt inddragende ansigtet, arm og ben uden andre neurologiske udfald.
 1. CT – scanning viser et dybtliggende infarkt </= 1,5 cm som max. diameter, relevant for de aktuelle symptomer / fund, men syndromet svarer ikke til et lakunært infarkt syndrom.

Andre årsager:

Denne kategori inkluderer cerebralt infarkt forårsaget af andre klart identificerede årsager til infarkt
( f.eks. traumatisk arteriel dissektion, infarkt efter koronar bypass-operation, infarkt efter carotisendarterectomi, erhvervet immun defekt syndrom og kokain misbrug).

Ukendt årsag:

Denne kategori inkluderer relativ hurtig udvikling af fokal neurologisk udfald som varer > 24 timer eller er fatal og ikke kan tilskrives anden årsag. Denne kategori anvendes, når patienten ikke opfylder nogen af de ovenfor anførte kriterier.


Årsager til hæmorrhagi:

Anatomiske faktorer:

"Kompleks småkarsygdom" ( Lipohyalinosis og mikroaneurismer ).

Lokalisation: Især thalamus, basalganglier og capsula interna
Hyppighed tiltager med alder og ved hypertension

Amyloid angiopathi

Lokalisation: Typisk overgang mellem grå og hvid substans i cerebral hemisfærer, som lobær hæmorrhagi
Hyppighed tiltager med alder
Større recidiv risiko end ved småkarsygdom

Intrakranielle sacculære aneurismer
Cerebrale arteriovenøse malformationer
Cavernøs - / venøs angiom
Hæmorrhagisk omdannelse af infarkt
Intrakraniel venøs trombose m.m.

CT hæm gennembrud til ventr.jpg (21954 bytes)

Hæmodynamiske faktorer

Arteriel hypertension, kronisk eller akut
Migræne

Hæmostatiske faktorer

Antikoagulation
Trombocythæmmende medicin
Trombolyse
Koagulationsforstyrrelser
Leukæmi og trombocytopeni

Andre faktorer

Intrakranielle tumorer
Alkohol
Amfetamin, kokain og andre sympatomimiske stoffer
Vaskulit
Traume

Karakteristika:

15 % har symptomer ved opvågning fra søvn - ellers typisk debut i vågen tilstand / under fysisk aktivitet.
34 - 38 % har max. symptomer ved sygdomsdebut. 51 - 63 % har gradvis udvikling af symptomer.
90 % har forhøjet blodtryk ( ved hæmorrhagi i carotisgebetet )
50 % har tidlig bevidsthedspåvirkning
49 % har opkastninger ( ved supratentoriel hæmorrhagi. Ved lokalisation i posterior-gebetet har stort set alle dette symptom. Ved iskæmisk infarkt kun 2% )
40 % har hovedpine ( 17 % ved iskæmisk infarkt )
6 - 7 % har krampe
r


Symptomer:

Uforklarlig hovedpine
Fokale neurologiske udfald
Kramper
Bevidsthedspåvirkning
Eller kombinationer af ovenstående

Årsager:

Koagulationsforstyrrelser 70 %
Faktor V Leiden mutation 20 %
Nedsat flow 02 %, som følge af dehydrering, durapunktur, hyperosmolære kontrast midler
Ukendt 20 %

Symptomatologien afhænger af om den trombotiske proces er begrænset til dural sinus eller om den også involverer cortical vener.

Trombose sv.t. superiore sagitalsinus ( 70 – 80 % ):

Symptomer som følge af intrakraniel hypertension: hovedpine ( hos 15 % med akut debut ), papilødem, abducensparese og evt. andre kranienerveudfald.

Hvis involvering af …

Corticale vener som drænerer til sagital sinus:

Venøse infarkter typisk lokaliseret nær midtlinien i parasagital – og parietooccipitalregioner, ofte bilateralt.

Corticale vener som drænerer til lateral sinus:

Venøse infarkter lokaliseret i den posteriore temporalregion.

Corticale vener som drænerer til petrosal sinus:

V. og VI. kranienerve kan være afficeret.

Corticale vener som drænerer til vena jugularis:

IX. og XI. kranienerve kan være afficeret.


Subarachnoidalblødning ( SAH ) adskiller sig på flere måder fra iskæmisk infarkt og intracerebral hæmorrhagi. Genesen er en anden ( oftest rumperet aneurisme ), det er en yngre aldersgruppe, der er ofte tale om svær udbredt hjerneskade ( især som følge af sekundære karspasmer ) og behandlingen adskiller sig markant fra den øvrige apopleksibehandling.

Ved klinisk mistanke om SAH ( evt. forudgående "warning leak" tilfælde, pludselig opstået hovedpine, evt. nakkestivhed, bevidsthedspåvirkning og / eller varierende neurologiske udfald ) udføres akut CT scanning. Hvis denne viser SAH overflyttes patienten til neurokirurgisk afdeling, efter forudgående telefonisk konferering og evt. fremsendelse af CT billeder. Patienten ledsages af læge og narkosesygeplejerske.

Hvis CT scanning viser normale forhold udføres lumbalpunktur, jævnfør vejledning neden for. Hvis spinalvæskeundersøgelse bekræfter den kliniske mistanke tages telefonisk kontakt til neurokirurgisk afdeling m.h.p. den fortsatte behandling.

Ca. 1/3 af patienter der indlægges med SAH har haft såkaldte "warning leak" tilfælde ( varselsblødning ). Tilfælde af varselsblødning fra aneurismet viser sig typisk ved pludselig opstået hovedpine og ofte uden andre symptomer. De fleste bliver ikke indlagt, og af dem der bliver indlagt og får foretaget CT scanning, vil denne oftest være normal. Lumbalpunktur med undersøgelse af spinalvæsken som neden for anført vil stille diagnosen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på symptomer i form af pludselig opstået, uprovokeret kraftigt hovedpine, også selvom der ikke findes neurologiske udfald.

Ikke-traumatisk subduralt - / epiduralt hæmatom er en sjælden tilstand, da der næsten altid er tale om traumatisk udløst blødning. Traumetidspunkt og - mekanisme ved især subduralt hæmatom er imidlertid ofte vanskelig at fastlægge p.g.a. mangelfuld anamnese. Traumet kan have fundet sted uger til måneder forud for indlæggelsen, alkoholmisbrug kan være medvirkende, og det kan dreje sig om ældre, svækkede patienter.


Årsag ofte non-arteriosclerotiske vaskulopathier ( især arteriel dissektion, vaskulit og sinustrombose ), kardielle embolier eller protrombotiske tilstande

Hos ca. 1/3 finder man dog ikke en årsag

Kardiel embolisme

25 – 30 % af børn med apopleksi har congenit hjertesygdom
Congenit hjertesygdom, reumatisk hjertesygdom og infektiøs endocarditis er de almindeligste årsager hos børn
Yngre med iskæmisk infarkt: 1/5 – 1/3 antages at være forårsaget af kardiel embolisme:
iskæmisk infarkt som følge af systemisk – eller paradox emboli, under cardiopulmonal bypass eller som følge af arteriel - / venøs trombose )

Non- arteriosclerotisk cerebral vasculopathi

Arteriel dissektion ( hyppigst ekstrakranielle del af carotis interna )
Sinustrombose
Traumatisk cerebrovaskulær sygdom

Moyamoya ( kronisk, occlusiv, non – inflammatorisk arteriopathi af stort set ukendt ætiologi, især affektion af distale carotis interna arterier og proksimale del af anteriore og mediale cerebrale arterier )

Fibromuskulær dysplasi ( Et syndrom er beskrevet: Hovedpine, tinnitus, vertigo, hypertension, EKG – forandringer, tci´er, kardielle arytmier og synkope ). Afficerer især ekstrakranielle carotis interna arterier i niveau med C1 og C2 med øget frekvens af intrakranielle aneurismer. De fleste patienter er midaldrende ( 40 – 50 års alderen ) kvinder.

Cerebral vasculitis: Overvejes når der er tale om recidiverende apopleksi, associeret med encephalopatiske forandringer eller ledsaget af feber, vægttab, træthed, artralgier, myalgier, palpabel purpura eller andre hudlæsioner, nyresygdom, multifokale neurologiske udfald, anæmi, hæmaturi eller forhøjet sænkningsreaktion.

Migræne infarkt og andre vasospastiske forstyrrelser

Hyperkoagulable forstyrrelser ( primære og sekundære )

Metaboliske forstyrrelser

Genetiske forstyrrelser

Diverse


Lægen der modtager patienten og lægen, som går den efterfølgende stuegang formulerer plan for det diagnostiske forløb, den medicinske behandling, observation ved plejepersonalet, mobilisering og vurdering / behandling ved ergoterapeut, fysioterapeut og talepædagog. Der skal således foreligge en plan i journalen inden for 24 timer efter indlæggelsen.

God patientbehandling betyder bl.a., at man tidligt og under indlæggelse kan stille den korrekte diagnose, observere patienten tæt og evt. intervenere i den akutte fase, gennemføre vigtige undersøgelser af betydning for den fortsatte behandling, skabe kontinuitet, og at man inden udskrivelsen kan give patienten en god og dækkende information om diagnose, behandling, prognose, livsstilsændringer, sygemelding, arbejde, bilkørsel / våbenbrug og opfølgende kontrol / behandling.
Derfor kræver god patientbehandling bl.a., at apoplekiafsnittet med akut modtagelse har direkte adgang til CT - scanner (dvs. på sygehuset ), at det tværfaglige samarbejde fungerer og at patienten tilbringer hele den akutte fase på apopleksiafsnittet, med mindre akutte tilstande, som f.eks. respirationsinsuffiens med behov for respiratorbehandling eller neurokirurgisk behandlingskrævende hæmorrhagi, gør overflytning til anden afdeling nødvendig.

 

Udover hvad en journal normalt indeholder om dispositioner, tidligere sygdomme m.m. skal følgende fremgå om aktuelle:
Funktionsniveau indtil symptomdebut, hånddominans, tidspunkt for og omstændigheder ved symptomdebut, symptombeskrivelse og forløb indtil indlæggelse.
Oplysninger om forudgående vægttab og vurdering af aktuelle ernæringstilstand.
Ved modtagelsen og i løbet af de næstfølgende få dage indhenter læger og sygeplejepersonale anamnestiske oplysninger fra patient, pårørende m.fl. angående patientens tidligere funktionsniveau m.m. således, at journalen senest 3 dage efter indlæggelsen indeholder sufficiente oplysninger til, at man kan få en samlet vurdering af patienten og dermed kunne planlægge det videre forløb.
Med en fyldestgørende anamnese og en god objektiv undersøgelse kan man stille diagnosen "Apopleksi" korrekt i ca. 95 % af tilfældene.

 

Patienten scores neurologisk ved indlæggelsen af vagthavende læge ved hjælp af  "Scandinavian Stroke Scale" forkortet SSS. Herpå fører lægen fund angående bevidsthedsniveau, øjenbevægelser, arm -, hånd - og benkraft, orientering, sprog, fascialisfunktion og gang.
Alternativt kan man anvende " European Stroke Scale " forkortet ESS. Herpå fører lægen fund angående bevidsthedsniveau, impressivt - / ekspressivt sprog, øjenbevægelser, synsfelt, fascialisfunktion, armbarré, armløft, dorsalfleksion i håndled, pincetgreb, benbarré, knæfleksion, dorsalfleksion i fodled og gangfunktion. For vejledning i brug af ESS henvises til instruktionsvideo.

Resultatet indføres i journalen således: SSS = 45.

Iøvrigt beskrives i journalen

1) Bevidsthedsniveau og auto - / allopsykisk orientering. Evt. nakkestivhed.

2) Circulatorisk og respiratorisk tilstand. Infektionstegn incl. temperatur.

3) Oftalmoskopi. Udføres altid hvis pt. er nakkestiv, bevidsthedspåvirket, har symptomer på øget intrakranielt tryk eller hvis blodtrykket er meget højt, eks. >/=120 diastolisk.

4) Kranienerver: altid pupilforhold, øjenbevægelser / -drejning og ansigtsmimik. Hos vågen og kooperativ pt. desuden synsfelt, visusvurdering, ansigtssensibilitet, hørelse, ganesejls - / tungemotorik, dysartri, dysfagi og skulderløft.

5) Undersøgelse for afasi, neglect, anosognosi og apraksi. Evt. vurdering af læse - og skriveevne.

6) Extremiteter: Tonus, kraft, berørings - / smertesans, dybe reflekser, plantarreflekser, evt. patologiske reflekser, koordination, diadochochinese.

7) Truncus: Balance i siddende og evt. stående stilling

8) Gang: Hvis patientens tilstand tillader det beskrives gangmønster / standfunktion. Vurdering af gangfunktion er vigtig. Hvis det kan foregå forsvarligt, evt. ved støtte af plejepersonale, bør patientens gangfunktion vurderes ved indlæggelsen.

Kraftundersøgelse:

Paresegrad kan anføres således:

1) Arm/ben løftes med normal kraft - løftes strakt med reduceret kraft - med fleksion i albue/knæ - kan bevæges men ikke mod tyngden - paralyse.

Hånd knyttes med normal kraft - knyttes fuldt men med reduceret kraft - nogen bevægelse men fingerspidser når ikke håndfladen, paralyse.

2) En anden inddeling af paresegrad: 5 : normal kraft, 4 : aktiv bevægelse mod modstand (evt.4+ for 75% kraft, 4 for 50% og 4- for 25% ), 3 : aktiv bevægelse mod tyngden, 2 : aktiv bevægelse ved elimination af tyngden, 1 : synlig muskelkontraktion men ingen bevægelse, 0: paralyse.

Patientens funktionsniveau før aktuelle sygdom beskrives og kan evt. yderligere angives ved nedenstående funktionsgruppe-inddeling:

Funktionsgruppe 1: Ingen signifikant invaliditet. Kan udføre alle væsentlige aktiviteter.

Funktionsgruppe 2: Let invaliditet. Ude af stand til at udføre visse aktiviteter, men kan klare sig uden hjælp.

Funktionsgruppe 3: Moderat invaliditet. Kan gå uden assistance, men skal have hjælp til nogle personlige fornødenheder, f.eks. påklædning, madlavning.

Funktionsgruppe 4: Moderat til svær invaliditet. Ude af stand til at gå alene. Kan ikke klare personlige fornødenheder uden hjælp.

Funktionsgruppe 5: Svær invaliditet. Bundet til seng eller stol. Ofte inkontinent. Behøver konstant pleje og hjælp.

Ved indlæggelsen eller senest ved efterfølgende stuegang udfylder lægen Apopleksiskemaets side 1.

Akutte undersøgelser: Hgb, hct, leukocytter, thrombocytter, CRP, se-Na, se-Ka, se-creatinin, se-albumin, plasma-glucose, urinstix for protein, blod og glucose, EKG, BT, puls og temperatur.
Coronarenzymer (CK, CKB og TnT) ved moderat til svær apopleksi og i øvrigt ved AMI mistanke.
KFNT ved hæmorrhagi.

Supplerende ikke-akutte undersøgelser: Udover hvad resultatet af ovenstående undersøgelser, anamnese eller patientens tilstand i øvrigt måtte kræve, bestiller vi følgende undersøgelser:

SR og rtg. af thorax ( hvis det kan tages i stående stilling, ellers kun på akut indikation ).

Hvis ikke-fastende blodsukker > 7,0, hvis urinstix er positiv for glucose eller patienten har symptomer / tegn på diabetes mellitus bestilles fastende blodsukker.

Telemetri ved arytmi eller mistanke herom.

Døgnblodtryksmåling kan blive aktuel ved meget højt eller meget svingende blodtryk.

Fastende cholesterol, HDL-cholesterol og triglycerider ( bør tages inden for 2 døgn efter symptomdebut, ellers først efter 2 måneder ), hvis intervention i form af kostvejledning og evt. medicinsk behandling kan blive aktuel ved fund af forhøjede værdier.

 

Vejledning i lumbalpunktur på patienter mistænkt for SAH men med negativ CT – scanning:

Hvis debut af pludselig opstået hovedpine inden for sidste 3 døgn:

Vent indtil der er gået mindst 12 timer efter symptomdebut før der udføres lumbalpunktur.
Hvis cerebrospinalvæsken er ikke blot klar og farveløs men også acellulær ( ikke mere end få røde blodlegemer / mm3 ), er SAH – mistanken afkræftet og der er ikke grund til yderligere undersøgelser.

Hvis cerebrospinalvæsken er blodfarvet:

 1. Centrifugér cerebrospinalvæsken umiddelbart ( hvis den indeholder røde blodlegemer fra en traumatisk punktur og får lov til at stå, dannes oxyhæmoglobin in vitro, men ikke bilirubin. Fravær af bilirubin kan dog ikke udelukke SAH.
 2. Udfør spectrofotometri analyse af supernatanten for xanthocromi, med mindre den gule farve er evident set med øjet. Hvis spectrofotometri af praktiske grunde må udsættes, opbevar da cerebrospinalvæsken indpakket i stanniol fordi dagslys kan nedbryde bilirubin.

Hvis debut af pludselig opstået hovedpine var for mere end 3 døgn siden:

Udfør straks lumbalpunktur ( efter CT – scanning )

 1. Hvis cerebrospinalvæsken er uomtvistelig xanthocromisk (med eller uden røde blodlegemer), er der ikke grund til yderligere undersøgelser af cerebrospinalvæsken.
 2. Hvis cerebrospinalvæsken er klar, farveløs og acellulær, udfør alligevel xanthocromi: De røde blodlegemer er undergået lyse og tilstedeværelse af pigment behøver ikke at være synligt for øjet.

Hvis intervallet er mere end 2 uger fra debut af hovedpine, kan xanthocromi stadig påvises op til 4 uger, men normal spectrofotometri kan ikke udelukke SAH

Øvrige indikationer for lumbalpunktur (differentialdiagnostisk):

 1. Mistanke om neuroinfektion ( bl.a. meningitis, abces, herpes og borrelia )
 2. Mistanke om MS ( multipel sclerose )

 

Patienter med amaurosis fugax, TCI eller iskæmisk infarkt i carotisgebetet*) med god restitution, formodet levetid på over 2 - 3 år og uden kontraindikationer for carotisendarterektomi. Patienten informeres om, at det kan blive aktuelt med et operativt indgreb i tilfælde af at undersøgelsen påviser en svær forsnævring af hovedpulsåren til hjernen. Patienten skal være indforstået med at dette kan blive konsekvensen.

På henvisningen angives f.eks. "Tci / lille cerebralt infarkt sv.t. højre / venstre carotisgebet" og dato for symptomdebut. Det er målet, at patienten undersøges inden for 1 måned efter symptomdebut.

Hvis vi påviser en symptomgivende stenose af carotis interna på min. 70 % henviser vi pt. til karkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital.

Den perioperative risiko er den samme uanset operationstidspunkt. Risikoen for nyt cerebralt insult er derimod højest inden for de første dage / få uger og aftager herefter gradvist. Efter 6 måneder er risikoen aftaget så meget, at man normalt på dette tidspunkt opfatter stenosen som asymptomatisk.
Jo tidligere en patient derfor kan opereres, jo større er den mulige risikoreduktion.

*) Carotis symptomer:

Samsidigt synstab på et øje
Modsidig parese, kluntethed eller tyngdefornemmelse
Modsidig følenedsættelse
Afasi
Apraksi eller rum-retningsforstyrrelser
Dysartri #
Kontralateralt, homonym synsfeltudfald #
Kombinationer af ovenstående
# = Kun i kombination med andre symptomer

 

Patienter < 50 år og patienter med kliniske tegn på hjertelidelse, som kan medføre embolidannelse*,  ( f.eks. ventrikelaneurisme, AMI, dilateret cardiomyopathi, mitralklap-prolaps, atrial myxom, klaplidelse eller kunstig hjerteklap ) bortset fra atrieflimren, og hvor positivt undersøgelsesresultatet afgiver indikation for operation / AK-behandling.

*) Se i øvrigt TOAST klassifikation under "Infarkttyper" oven for .

 

Koagulationsdefekt mistænker vi ved

1: Venøse tromboser hos patienter < 45 år

2: Recidiverende tilfælde af venøse tromboser

3: Familiær anamnese til ovenstående

4: Venøse tromboser i usædvanlige foci (eks. mesenterial trombose)

5: Hudnekroser i forbindelse med opstart af AK - behandling

6: Arteriel trombose hos personer < 30 år

7: Tromboser under graviditeten

8: Uforklarlig apopleksi / TCI hos patienter yngre end ca. 60 år

Udeluk sygdomme der kan være forbundet med trombose, specielt malignitet, myeloproliferative sygdomme, hyperlipidæmi og nefrotisk syndrom.

Hvis vi kan udelukke disse sygdomme, kan der foreligge en koagulationsdefekt. Der bestilles i så fald følgende trombofiliprøver:

Trombocyter, APTT, AT3, protein S, Protein C, aktiveret protein C resistens, Fibrinogen, D-dimer, Anticardiolipinantistoffer og Lupus antikoagulans.

Protein S, protein C og Lupus antikoagulans kan ikke vurderes under AK- behandling. Ca. 4 uger efter ophør af AK-behandling kan disse prøver tages.

Hvis patienten ikke har andre symptomer på tromboembolisk sygdom end tci/apopleksi af ukendt årsag og alder < ca.60 år, kan man nøjes med at tage følgende blodprøver: Anticardiolipinantistoffer, Lupus antikoagulans og evt. Homocystein.

Hvis der også er mistanke om systemsygdom *:

Immunglobuliner

ANA på Hep 2 celler, IgM RF og evt. yderligere prøver.

*) Inflammatorisk vaskulær sygdom mistænkes i følgende situationer:

 1. Forudgående systemiske symptomer så som vægttab, hovedpine, sygdomsfølelse, hududslet, livedo reticularis, arthropathi, nyreinsufficiens og feber
 2. Mangel på anden åbenbar eller mere almindelig årsag til apopleksi
 3. Hypersedimentatio og forhøjet crp
 4. Anæmi

 

Pt i CTscanner.jpg (2870 bytes) Se AHA´s "Guidelines for the use of imaging in transient Ischemic Attacks and Stroke"

Hvornår skal CT - scanning udføres hos den indlagte patient med nyopstået tci / apopleksi?

CT - scanning udføres akut i følgende situationer:

 • Hvis patienten er i AK - behandling
 • Kendt blødningstendens
 • Bevidsthedssvækkelse
 • Uforklaret progression - / fluktuation af symptomer
 • Papilødem, nakkestivhed eller feber
 • Svær hovedpine ved debut
 • Indikation for trombolyse eller tidlig antikoagulation

Efter aftale med vores røntgenafdeling påføres henvisningen een af følgende tidsangivelser:

 1. "Akut". Dette kræver altid en telefonisk kontakt med radiolog.
 2. "< 24 timer efter indlæggelse"
 3. "< 48 timer efter indlæggelse"

I tilfælde af 2. eller 3. skal der tages telefonisk kontakt med radiolog, hvis den angivne tidsgrænse betyder, at patienten skal scannes i weekend eller på søgnhelligdag.

Tci

Som hovedregel udføres CT - scanning

Scanningen kan vise små hypodense områder (ved CT) eller øget signal (ved T2 vægtet MR), foreneligt med hjerneinfarkt, i den relevante side eller tilsvarende forandringer på afstand af det symptomatiske område. Ifølge Koudstaal et al., 1992 findes følgende forekomst af relevante infarktforandringer ved CT i forhold til varigheden af det iskæmiske attak:

Varighed af iskæmisk attak % med infarkt
1 - 30 minutter 11
31 - 60 minuter 8
1 - 4 timer 13
5 - 24 timer 23
1 - 7 dage 30
1 - 6 uger 39
Persisterende 49

Tilstedeværelse af en formodet iskæmisk læsion i den relevante del af hjernen ved CT eller MR scanning hos en patient med forbigående symptomer, der varer mindre end 24 timer, bør ikke medføre, at diagnosen ændres fra tci til infarkt. Prognosen m.h.t. morbiditet / mortalitet afhænger ikke af om CT – scanningen viser et synligt infarkt men derimod af tilstedeværelse af evt. risikofaktorer for tromboembolisk sygdom og tegn på hjerte - / karsygdom.

Apopleksi

Patienter med apopleksi henvises alle til CT - scanning. Der kan dog forekomme situationer hvor patientens tidligere tilstand og aktuelle neurologiske skade gør det åbenlyst uetisk at gennemføre yderligere diagnostik og behandling. Vores mål er at scanne minimum 95 %.

Akut:

 1. Ved bevidsthedspåvirkning
 2. Ved mistanke om intrakraniel blødning: Progredierende neurologiske udfald, hovedpine, nakkestivhed og / eller bevidsthedspåvirkning
 3. Apopleksipatient i AK – behandling
 4. I tilfælde af indikation for akut iværksat AK – behandling
 5. Ved mistanke om cerebral tumor

Øvrige patienter henviser lægen til CT - scanning ved indlæggelsen eller senest ved næstfølgende stuegang, således at patienten bliver scannet inden for de første 48 timer efter indlæggelsen. Hvis patienten først bliver scannet efter mere end 1 - 2 uger, kan det være umuligt at afgøre, om det har drejet sig om en hæmorrhagi eller et infarkt.
Som hovedregel skal alle patienter have foretaget en CT - scanning. Ikke mindst af differential - diagnostiske grunde.

 

I følgende situationer kan MR – scanning komme på tale:
 1. Ved mistanke om tumor, a-v malformation, DS m.m.
 2. Aneurismediagnostik
 3. Ved mistanke om insult i hjernestammen / cerebellum.
 4. Ved mistanke om sinustrombose
wpe2.jpg (6355 bytes)