MEDICINSK AFDELING  OG  GENOPTRÆNINGSFUNKTIONEN, BRÆDSTRUP SYGEHUS

Telefon: 79591130 / - 1131, sekretær -1118,   Telefax: 79591117                                      Retur til Apopleksi-hjemmeside

 

Retningslinier for visitation til neurorehabilitering

Patientgrundlag:

Patienter med moderat til svær hjerneskade, som følge af:

 • Hjernekvæstelse
 • Traumatisk intrakraniel blødning
 • Subarachnoidalblødning
 • Infarkt eller hæmorrhagi
 • Kraniefraktur, kvælning, drukning eller elektrisk stød

Afdelingen modtager primært patienter bosat i Vejle amt og henvist fra amtets sygehusafdelinger, Hammel Neurocenter og udenamts sygehuse.

Patienter der kan henvises:

 1. Alder > 15 år.
 2. Moderat til svær hjerneskade:
 • Forventet genoptræning af minimum 1 måneds varighed.
 • Et komplekst sygdomsbillede med mere end blot fysiske udfald ( lammelser, føleforstyrrelser, synsfeltudfald, balanceproblemer )- men også diffuse intellektuelle, fokale cognitive, emotionelle og/eller adfærdsmæssige forstyrrelser. Disse patienter har ofte også familiære – og erhvervsproblemer.
 1. Neurokirurgisk færdigbehandlet og somatisk stabil: Dvs. sufficient respiration og kardiovaskulært / respiratorisk så stabil, at patienten ikke har behov for lægetilsyn dagligt.
  Afdelingen kan modtage patienter med tracheostomi eller gastrostomisonde.
 2. Primære kirurgiske –eller ortopædkirurgiske indgreb skal være overstået således, at den fortsatte behandling og kontrol kan varetages ved tilsyn. Planlagte operationer tidligst 1 måned efter overflytningen. Ortopæd - / organkirurgisk afdeling inddrages tidligst muligt i planlægning af tilsyn og evt. operationer. Problemstillinger henhørende under den klassiske ortopædi vil blive løst i samarbejde med ortopædkirurgisk afdeling i Kolding.
 3. Efter en samlet vurdering af patienten, sygdomsforløbet og prognosen må der være en rimelig udsigt til, at patienten kan få udbytte af et genoptræningsforløb. Det er forudsat, at ...
 • Patienten skal være vågen
 • Patienten skal have vist begyndende evne til at medvirke i træningen.
 1. Familiær opbakning er en fordel, men ikke en forudsætning.

Patienter der ikke modtages:

 1. Patienter der er bevidstløse eller i vegetativ tilstand.
 2. Patienter med kroniske eller fremadskridende sygdomme, som kan hindre genoptræning.

Samarbejde med patient og pårørende:

Patient og/eller pårørende inddrages i samarbejdet omkring overflytningen til Genoptræningsafdelingen. Der vil være mulighed for at besøge afdelingen inden overflytning.

Henvisning:

Der skal foreligge en aktuel, tværfaglig statusvurdering af patienten og en journalkopi. Der vil ofte være behov for tilsyn fra genoptræningsafdelingen inden overflytning. For at sikre kontinuitet og optimere en evt. ventetid inden overflytningen og dermed sikre et godt patientforløb.

Tidspunkt for overflytning:

 1. Aftales efter skriftlig henvisning eller tilsyn.
 2. Ventetid kan forekomme.

Overflytning kan kun finde sted på hverdage og i dagtiden.

Samarbejde med neurologisk afdeling, Vejle sygehus:

Genoptræningsafdelingen har regelmæssigt telefonisk kontakt med neurologisk afdeling m.h.p. gensidig orientering om henholdsvis evt. egnede patienter i neurologisk afdeling og om Genoptræningsafdelingens pladssituation. Overflytning kan aftales telefonisk hvis fremsendt henvisning gør det muligt at vurdere patientens egnethed og planlægge overflytningen. I modsat fald aftales tilsyn fra Genoptræningsafdelingen.

Henvisning til Hammel:

Hvis en sygehusafdeling i Vejle amt har en patient med svær erhvervet hjerneskade og overvejer henvisning til Hammel, skal afdelingen kontakte Genoptræningsafdelingen, inden henvisning til Hammel stilles patient / pårørende i udsigt. Efter telefonisk kontakt med eller tilsyn fra Genoptræningsafdelingen vurderer vi, om patienten kan modtages i Brædstrup.
Hvis patienten findes egnet til Hammel og er indlagt på ...

 1. neurologisk afdeling i Vejle, henviser afdelingen selv til Hammel og sender kopi til Genoptræningsafdelingen.
 2. anden sygehusafdeling, henviser Genoptræningsafdelingens læge til Hammel og sender kopi til afdelingen og neurologisk afdeling i Vejle.

Neurologisk afdeling kautionerer for indlæggelse i Hammel.

Når patienten overflyttes til Hammel bedes afdelingen orientere Genoptræningsafdelingen ved at sende et brev med patientens data og dato for overflytningen.

Hvis der er ventetid på overflytning til Hammel: Enten overflyttes patienten til Genoptræningsafdelingen eller forbliver på neurologisk - / anden sygehusafdeling i ventetiden. Hvis patientens tilstand i løbet af ventetiden bedres så meget, at Hammel ikke længere er relevant ,vil henvisningen til Hammel blive annulleret. Dette sker, for patienter indlagt på neurologisk – eller anden sygehusafdeling, i samarbejde med Genoptræningsafdelingen.

Samarbejde med Hammel:

Egnede patienter med de sværeste hjerneskader behandles i den tidlige fase på Hammel Neurocenter. Den fortsatte sygehusbaserede genoptræning af disse patienter, bosat i Vejle amt, foregår i Brædstrup. Der er derfor udarbejdet en samarbejdsaftale, som skal sikre fælles evaluerings - / dokumentationssystemer og træningsprincipper. Herved sikres, at overflytningen foregår på en kontinuerlig og fagligt tilfredsstillende måde.