Definition


Retur til Definition - indeks

Indeks:    Diagnostiske kriterier

                TCI og CT - scanning

                Risikovurdering og kørekort

Tilstand med forbigående blodmangel til en begrænset del af hjernen, hvor fokale neurologiske udfald forsvinder inden for 24 timer
( DG45.9 )

Forbigående symptomer som syncope, uforklarlig bevidstløshed, svimmelhed eller omtågethed er ikke udtryk for tci, med mindre de ledsages af andre symptomer på hjernestammeiskæmi.

Diagnostiske kriterier for Tci:

Symptomtyper

Fokal neurologisk eller monoculære symptomer

Symptomkvalitet

"Negative" symptomer i form af udfald af fokal neurologisk eller monoculær funktion (f.eks. kraftnedsættelse, følesesløshed, afasi, synstab)

Sjældent, "positive" symptomer (f.eks. "prikken og stikken", ekstremitetsrysten, synsfeltabnormitet i form af lyspletter, zig-zag mønster o.l.)

Symptomers tidsforløb

Begyndelse:
Pludseligt, debut i forskellige dele af kroppen (f.eks.ansigt, arm, ben) mere eller mindre på samme tid, uden progression (grad, udbredelse). Deficit oftest maksimalt inden for få sekunder

Afslutning:
Symptomer aftager mere gradvist men fuldstændigt, oftest (ca.2/3) inden for 1 time og, ifølge definitionen, altid inden for 24 timer. Meget korte anfald, som kun varer sekunder, er usædvanlige, med undtagelse af transitorisk monoculær blindhed (TMB).
Obs: Man ved ikke hvor kort et tilfælde af TMB kan være og stadig blive klassificeret som TMB som følge af transitorisk iskæmi; måske 10 sekunder?

Associerede symptomer

Tci anfald optræder sædvanligvis uden varselssymptomer

Forudgående symptomer er sjældne men kan antyde årsagen (f.eks.hals – og ansigtssmerter som følge af carotisdissektion, hovedpine som følge af kæmpecelle-arteritis). Ellers antyder forudgående symptomer sædvanligvis, at det drejer sig om migræne eller epilepsi.

Hovedpine kan optræde under og efter et tci tilfælde. Det må skelnes fra migrænehovedpine.

Bevidsthedstab er næsten aldrig forårsaget af et tci tilfælde. Det antyder sædvanligvis synkope eller epilepsi.

Neurologiske tegn

Der kan persistere nogle få neurologiske udfald efter at symptomerne er svundet. F.eks refleksasymmetri eller en ekstensiv plantarrefleks.

Anfaldsfrekvens

Tci recidiverer ofte, men meget hyppige, stereotype anfald medfører, at man må overveje partielle epileptiske anfald (evt. som følge af underliggende strukturel abnormitet, f.eks.arteriovenøs malformation, kronisk subduralt hæmatom eller cerebral tumor) eller hypoglycæmi som differentialdiagnose.

 

Tci og CT - scanning

Rutinemæssig CT - scanning af alle patienter der har haft et enkelt tci tilfælde anvendes ikke. CT - scanning udføres primært m.h.p. at diagnosticere strukturelle abnormiteter som årsag til tci. Begrænsede data (Hankey & Warlow 1992, 94) antyder, at rutinemæssig CT - scanning af patienter mistænkt for tci afslører strukturelle læsioner hos ca. 1%. Det er ikke muligt at angive en helt klar indikation, men nedenstående kan anvendes som en vejledning:

CT - scanning udføres på patienter med følgende karakteristika:

  • mere end 1 tci tilfælde i hjernen (og slet ikke hvis anfaldene kun afficerer øjet)
  • især ved anfald lokaliseret til carotisgebetet
  • og når carotisendarterectomi kan blive aktuel (f.eks.for at undgå operation af en patient med symptomatisk meningeom)

Hos patienter som fortsætter med at få tci tilfælde lokaliseret til vertebrobasilarisgebetet trods optimal medicinsk behandling, hvor CT - scanningen er normal og hvis man fortsat mistænker en abnormitet i posteriore fossa: MR - scanning udføres, da denne undersøgelse er bedre til at vise demyeliniserende og strukturelle læsioner i denne del af hjernen.

CT - scanningen kan vise små hypodense områder, foreneligt med hjerneinfarkt, i den relevante side eller hypodense områder (på CT) eller øget signal (på T2 vægtet MR) på afstand af det symptomatiske område. Ifølge Koudstaal et al., 1992 findes følgende forekomst af relevante infarktforandringer ved CT i forhold til varigheden af det iskæmiske attak:

Varighed af iskæmisk attak (min) % med infarkt
1 - 30 minutter 11
31 - 60 minuter 8
1 - 4 timer 13
5 - 24 timer 23
1 - 7 dage 30
1 - 6 uger 39
Persisterende 49'

Tilstedeværelse af en formodet iskæmisk læsion i den relevante del af hjernen ved CT eller MR scanning hos en patient med forbigående symptomer, der varer mindre end 24 timer, bør ikke medføre, at diagnosen ændres fra tci til infarkt.

 

Risikovurdering og kørekort

Se overlæge Grethe Andersens artikel "Kørekort efter let apopleksi og tci"