MEDICINSK AFDELING  OG  GENOPTRÆNINGSFUNKTIONEN, BRÆDSTRUP SYGEHUS

Telefon: 79591130 / - 1131, sekretær -1118,   Telefax: 79591117                                      Retur til Apopleksi-hjemmeside


Hvad er rehabilitering:

I "Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet" (2004) er anvendt følgende definition:

"Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering baseres på borgernes hele livssituationer og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats".

Link til "Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet"

 

Vejle amts programledelse for apopleksi har valgt denne definition:

Rehabilitering er en planlagt proces med det klare mål at hjælpe patienten til at genvinde sin mestringsevne. Rehabiliteringen sigter på at give patienten den nødvendige assistance til at opnå og bevare højst mulige funktions- og mestringsevne i forhold til kropsniveau, aktivitetsniveau og deltagelse i samfundet.

Link til rapport af "Vejle Amts programledelse for apopleksi"

 

Hvilke forhold indgår i planlægning af mål for, varighed af og nødvendige faciliteter for rehabilitering?

Diagnose:

Patienten skal i videst muligt omfang været diagnostisk afklaret m.h.t. den eller de sygdomme som medfører behov for rehabilitering. For apopleksi hjerneskadens type, størrelse og lokalisation.

Aktuel klinisk status:

Der skal foreligge en aktuel og dækkende klinisk status.

Neurologisk status:

I tilfælde af sygdom involverende CNS eller det perifere nervesystem skal der foreligge en aktuel og dækkende neurologisk status.

Comorbiditet:

Der skal foreligge en beskrivelse af risikofaktorer og sygdomme af betydning for aktuelle funktionsniveau og fremtidig morbiditet samt mortalitet.

Ernæring og hydrering, synkefunktion, tarm - og blærefunktion, aktivitetstolerance, søvnmønster

Specielle områder:

 • Tidligere funktionsniveau: Det er ofte afgørende nødvendigt, inden stillingtagen til - og planlægning af evt. rehabilitering, at have et detaljeret kendskab til patientens tidligere funktionsniveau, især hvis det har været nedsat. Hvis patienten ikke selv kan bidrage hertil i fornødent omfang må man indhente oplysninger herom fra pårørende, hjemmepleje, egen læge og / eller andre med kendskab til patienten.
   

 • Hånddominans: Skal foreligge ved CNS sygdom.
   

 • Aktuelle funktionsniveau: Velbeskrevet.
   

 • Kognitiv status og evne til indlæring: Ved CNS sygdom skal der foreligge en beskrivelse af cognitive funktioner. Ved visse sygdomme, f.eks. svær demens, mangler evnen til indlæring, hvilket er hindrende for at opnå udbytte af rehabilitering.
   

 • Emotionel status og motivation for rehabilitering
   

 • Kommunikation
   

 • Fysisk udholdenhed: Patienten kan være så afkræftet og trætbar, at det hindrer egentlig rehabilitering.
   

Socialt / samfund:

 • Ægtefælle og andre nære pårørende
   

 • Tidligere livssituation: F.eks. erhvervsstatus
   

 • Etnisk - og sprogligt tilhørsforhold: Hvis patienten ikke taler dansk og / eller kommer fra et land med en væsentlig anden kultur end den danske kan dette i væsentlig grad reducere udbyttet af en rehabilitering.
   

 • Patientens og familiens reaktion på sygdomsforløbet
   

 • Patientens og familiens evt. ønsker og forventninger til rehabilitering
   

 • Støtte fra familie / andre
   

 • Forhold som patienten kan udskrives til: Bolig, socialt netværk m.m.