MEDICINSK AFDELING  OG  GENOPTRÆNINGSFUNKTIONEN, BRÆDSTRUP SYGEHUS

Telefon: 79591130 / - 1131, sekretær -1118,   Telefax: 79591117                                      Retur til Apopleksi-hjemmeside

 

Illustrationer til artiklen

BRÆDSTRUP SYGEHUS har november 2002 påbegyndt byggeriet af et nyt afsnit til neurorehabilitering med plads til 6 – 8 patienter. Afsnittet får amtsfunktion og tages i brug oktober 2003.

 

FØRSTE SPADESTIK …

 

…til det nye neurorehabiliteringsafsnit blev taget en solbeskinnet dag først i november måned sidste år. Det er samtidig kulminationen på en udvikling, der tog sin begyndelse midt i 90´erne. På det tidspunkt valgte Brædstrup sygehus at arbejde hen imod en udvidelse og videreudvikling af genoptræningsfunktionen. Vejle Amt har vedtaget, at rehabilitering af amtets patienter med moderat til svær hjerneskade efter hovedtraume m.m. skal foregå i Brædstrup. Det nye afsnit er således seneste tiltag i denne udvikling.

 

 

 

 

Af afdelingslæge John Buch Larsen
Brædstrup sygehus

 

I fællesskab tager vi det første spadestik til nybygningen, som skal rumme det nye afsnit. Et afsnit med plads til 8 patienter og, i første omgang, med bevilgede driftsmidler til 6 patienter. Patienter med erhvervet hjerneskade efter hovedtraume ( f.eks. trafikulykker, faldulykker, overfald m.m. ), subarachnoidalblødning, kvælning, drukning, specielle former for cerebralt infarkt / - hæmorrhagi m. m. skal rehabiliteres her. Afsnittet får amtsfunktion, hvilket betyder, at patienter fra Vejle amt med moderat til svær hjerneskade efter en af ovennævnte årsager skal rehabiliteres på Brædstrup sygehus. For patienter med de sværeste hjerneskader efter et forudgående forløb på Hammel Neurocenter. Det nye afsnit er endnu en specialfunktion, som er med til at fremtidssikre Brædstrup sygehus, som et sygehus med funktioner af høj kvalitet.

Udviklingen

Lige siden 1995 har vi målbevidst arbejdet hen imod at skulle påtage os rehabiliteringen af disse patienter med moderat til svær hjerneskade. Vi har været på studieture til Therapiecentrum Burgau i Tyskland og rehabiliteringscentre i Bern samt Mulhouse. Personale har været udstationeret i Burgau. Vi har samarbejdet med Hammel Neurocenter, og efteruddannelsen af personalet har været målrettet mod denne nye funktion.

Vi har siden april 2000 haft 2 senge forbeholdt patienter med hjerneskade efter hovedtraume eller subarachnoidalblødning m.m., som Amtet har tilført ekstra plejepersonale – og terapeutressourcer.
Det er således en genoptræningsfunktion ( genoptræningsafdelingen, terapien, læger, talepædagoger, socialrådgiver m.m.), der står godt rustet til den nye opgave.

Rehabilitering i Danmark

Sundhedsstyrelsen udsendte i 1997 redegørelsen ”Behandling af traumatiske hjerneskader og tilgrænsende lidelser. Nuværende og fremtidig organisation”. Det var startskuddet til at koordinere, systematisere og intensivere behandling og rehabilitering af patienter med moderat til svær hjerneskade som følge af hovedtraume, subarachnoidalblødning og tilgrænsende lidelser.

Den præhospitale behandling er de senere år blevet styrket, traumecentre er oprettet, og den neurokirurgiske indsats undergår en stadig forbedring.
Den tidlige og intensive rehabilitering af børn og voksne med de sværeste hjerneskader foregår nu på Hammel Neurocenter (vest for Storebælt) og Hvidovre hospital (øst for Storebælt).

De fleste amter har oprettet senge / afsnit til rehabilitering af disse patienter. Nogle amter, herunder Vejle Amt, har beskrevet samarbejdet med Hammel / Hvidovre og har udarbejdet retningslinier for visitation til og fra disse 2 centre. Tilsvarende pågår i forhold til de neurokirurgiske afdelinger. Der er ansat en koordinerende neurokirurg for henholdsvis Vest – og Østdanmark m.h.p. at sikre en korrekt visitation. Til enten tidlig intensiv rehabilitering i et af de to centre eller til hjemamtet.

Det nye afsnit

Det nye afsnit får til huse i en tilbygning til den nuværende genoptræningsafdeling og forbundet med denne via en glaskorridor. Afsnittet bliver på ca. 700 m2. Der bliver 8 enestuer med lydisolerede døre, ca.17 m2 store, et forrum ud for stuerne, som kan adskilles fra gangen ved et gardin, 4 badeværelser med enten direkte adgang fra stuen eller via forrum, 2 træningsrum, stort lyst opholdsrum / spisestue, foruden servicerum, kontorer og konferencerum. Glaskorridoren bliver mod syd udvidet med et opholdsareal. Indgang til afsnittet bliver enten via den nuværende genoptræningsafdeling eller via indgang i nordsiden af glaskorridoren.
Ved indretningen er der taget hensyn til, at patienterne ofte dårligt tåler forstyrrelser / - mange indtryk samtidigt, især i den første del af forløbet. Pleje / rehabilitering kan derfor foregå enten kun på stuen eller i afsnittet. Senere i forløbet kan det så være hensigtsmæssigt at bevæge sig uden for afsnittet / - afdelingen.
Som følge af tilbygningen foretages mindre ændringer i den nuværende afdeling. Det samlede sengetal øges fra 28 til 34, og viser der sig senere et yderligere behov, kan det øges med yderligere 2.

 Personale og normering

Personalet er tværfagligt sammensat: Plejepersonale, ergo – og fysioterapeuter, talepædagog, socialrådgiver, neuropsykolog og læger.
Vi vil samarbejde med flere specialer. Der bliver således et tæt samarbejde med neurologisk afdeling i Vejle, bl.a. i form af tilsyn i Brædstrup, og med ortopædkirurgisk afdeling i Horsens. Også et udbygget samarbejde med primærkommuner, Amtet, Hjerneskadeteamet, Fogedvænget, Voksenskolerne m.m.

Vi har følgende bruttonormering (antal stillinger) til 6 senge: 

Plejepersonale

Ergoterapeuter

Fysioterapeuter

Talepædagog

Socialpædagog

Neuropsykolog

Socialrådgiver

12

4

4

0,6

0,6

0,4

0,3

Det giver en bemanding, i dagtid på hverdage, på 3 stk. plejepersonale og 4 terapeuter, og i aftenperioden 2 stk. plejepersonale samt 3 terapeuter. I weekends 2 stk. plejepersonale og 2 terapeuter i dagtiden, om aftenen henholdsvis 2 og 1. Om natten dækker 3 stk. personale hele genoptræningsafdelingen.

Vi får, som noget nyt, neuropsykolog i afdelingen, og vi får hermed opfyldt et længe næret ønske.

Genoptræningsafdelingens læge dækker også det nye afsnit, og afsnittet kan trække på sygehusets lægelige medicinske beredskab samt de forskellige servicefunktioner.

Det betyder, at disse patienter kan tilbydes en mere intensiv træning end den afdelingens øvrige patienter kan tilbydes. Denne ekstranormering gør det muligt at hjemtage patienter tidligere fra intensivt afsnit i Hammel, og dermed sparer Amtet penge.

Retningslinier for visitation til det nye afsnit er udformet i samarbejde med neurologisk afdeling i Vejle og Hammel Neurocenter. Nedenstående er en forkortet udgave:

Henvisning til Hammel:

Hvis en sygehusafdeling i Vejle amt har en patient med svær erhvervet hjerneskade og overvejer henvisning til Hammel, skal afdelingen kontakte Genoptræningsafdelingen, inden henvisning til Hammel stilles patient / pårørende i udsigt. Efter telefonisk kontakt med eller tilsyn fra Genoptræningsafdelingen vurderer vi, om patienten kan modtages i Brædstrup.

Hvis patienten findes egnet til Hammel og er indlagt på ...

1.       neurologisk afdeling i Vejle, henviser afdelingen selv til Hammel og sender kopi til Genoptræningsafdelingen.

2.       anden sygehusafdeling, henviser Genoptræningsafdelingens læge til Hammel og sender kopi til afdelingen og neurologisk afdeling i Vejle.

Neurologisk afdeling kautionerer for indlæggelse i Hammel.

Når patienten overflyttes til Hammel orienterer afdelingen Genoptræningsafdelingen ved at sende et brev med patientens data og dato for overflytningen.

Hvis der er ventetid på overflytning til Hammel:

Enten overflyttes patienten til Genoptræningsafdelingen eller forbliver på neurologisk - / anden sygehusafdeling i ventetiden. Hvis patientens tilstand i løbet af ventetiden bedres så meget, at Hammel ikke længere er relevant ,vil henvisningen til Hammel blive annulleret. Dette sker, for patienter indlagt på neurologisk – eller anden sygehusafdeling, i samarbejde med Genoptræningsafdelingen.

Samarbejde med Hammel:

Egnede patienter med de sværeste hjerneskader behandles i den tidlige fase på Hammel Neurocenter. Den fortsatte sygehusbaserede genoptræning af

disse patienter, bosat i Vejle amt, foregår i Brædstrup. Der er derfor udarbejdet en samarbejdsaftale, som skal sikre fælles evaluerings - / dokumentationssystemer og træningsprincipper. Herved sikres, at overflytningen foregår på en kontinuerlig og fagligt tilfredsstillende måde.

Den kommende tid

Byggeriet er hidtil forløbet som planlagt, og vi forventer at kunne holde rejsegilde den 20.februar.

Genoptræningsfunktionen er godt i gang med at revidere værdigrundlag og afdelingsbeskrivelse, således at det nye afsnit kan komme godt fra start og blive velintegreret i afdelingen.

Vi vil senere på året indbyde vores samarbejdspartnere, herunder henvisende sygehusafdelinger, til informationsmøde om den nye funktion.

Yderligere oplysninger angående apopleksi, traumatisk hjerneskade og rehabilitering kan findes på følgende internetadresse:

john.ctav.com/apopleksi